Jul 8, 2015

Gjesteblogg: Mennesker er ikke varer og tjenester som kan omsettes på globale markeder


Dette er en gjesteblogg skrevet av Vårhild Hoholm. Hun er fagarbeider på Lødingen barneskole. Hoholm er fagorganisert i LO og mener det er viktig å være organisert i disse dager. Hun har tidligere sittet i styret Fagforbundet i flere år. Hun er også engasjert i facebookgruppa STOPP TISA/TTIP.

Foto: Marianne Billing. Følg Folkeaksjonen mot TISA på facebook.

Har du hørt om TISA/TTIP? Ikke det! Da er det på tide å se hva dette handler om, for det angår også deg i aller høyeste grad. Det er for seint å reagere når våre folkevalgte i all hemmelighet har fått oss inn i TISA/TTIP.

Vår regjering vil sentralisere i stor stil. Små kommuner skal slå seg sammen til store kommuner, for enhver pris. Sykehus eller deler av sykehusene i distriktene skal legges ned, og alt skal sentraliseres til de store sykehusene. Barnehager og sykehjem skal privatiseres, uten at politikerne vil lytte til fagfolk og forskere. Alt dette er ei tilnærming til frihandelsavtalene TISA/TTIP.

Politikerne våre vil holde TISA/TTIP-forhandlingene skjult for det norske folk. De ønsker ikke innblanding fra folket, som de er satt til å tjene. Opposisjonen på Stortinget har bedt om åpenhet angående handelsavtalene, men hemmeligholdet fortsetter.

Å gå inn for TISA/TTIP kan innebære at vårt demokrati står i fare. Norge blir solgt til utenlandske investorer, som får sugerøret inn i vår statskasse og kommunekassene. Vi burde virkelig spørre oss selv: 

 • Ønsker vi rasering av demokratiet?
 • Ønsker vi privatisering i stor skala og mer fattigdom i vårt land?
 • Ønsker vi at Grunnloven skal krympes og tilslutt forsvinne helt?
 • Ønsker vi at demokratiet skal forsvinne med et pennestrøk?
 • Ønsker vi virkelig at arbeidsmiljøloven skal forsvinne helt?
 • Ønsker vi sosial dumping i stor skala der de fattige får de minste smulene mens de rikeste får enda mer?

Informasjon om TISA:

 • Formålet med TISA er å beskytte multinasjonale investorer mot demokrati og nye reguleringer. TISA vil legge til rette for investorer, gjennom deregulering, privatisering og konkurranseutsetting.
 • TISA er satt i gang fordi utviklingslandene ikke vil ha mer libarisering i WTO, så etterpå vil de tvinge resten til å bli med på avtalen. Dette undergraver demokratisk forhandling i WTO.
 • Multinasjonale selskaper vil ikke bare kreve samme regler, men også kunne angripe enhver regulering som gjelder tjenesten de selger. Det kan gjelde vannkvalitet, regler for drift av skoler eller krav om lærlingeordninger. OG FARLIGST AV ALT: fjerne enda flere regler for finansindustrien. En ny finanskrise blir da resultatet.
 • TISA kan inneholde en såkalt “skralleklausul”, en regel som sier at man ikke kan lage “nye hindre for tjenester”. Det betyr i praksis at det vil være umulig å gjøre en privatisert tjeneste offentlig igjen! Et eksempel er at dagens blåblå regjering vil konkurranseutsette attføringsbedrifter, noe som er svært omdiskutert. Verken de eller en annen fremtidig regjering kan omgjøre dette vedtaket under TISA, dersom det viser seg at tilbudet blir dårligere med TISA.
 • Offentlige tjenester kommer heller ikke unna TISA-avtalen. Kun tjenester der det ikke er private tilbydere, men offentlig monopol. Men viktige offentlige tjenester som sykehjem, barnehager og skoler blir fullt konkurranseutsatt under TISA.
 • Det politiske vedtatte grunnlaget for Norges deltakelse i TISA-forhandlingene er tre setninger i budsjettet, Det gikk gjennom uten debatt, da de 390 andre sidene fikk mer oppmerksomhet.

TISA har ikke blitt diskutert på Stortinget, selv om TISA vil legge sterke føringer på framtidig politikk. Få politikere har hørt om TISA, likevel forhandler handelsbyråkrater på Norges vegne om privatisering og utviklingspoitikk.

Konklusjonen: Frihandelsavtalen for tjenester, TISA (Trade in Services Agreement) forhandles frem i hemmelighet, med Norge som aktiv pådriver. Avtalen vil tvinge frem konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt. Hindre regulering av finanssektoren og undergrave personlovgivningen på nett.

TISA er en avtale forhandlet frem av en gruppe med det noe underlige arbeidsnavnet “Really Good friends of Services” De er ikke gode venner av offentlige tjenester, men av store multinasjonale selskaper som vil tjene penger på offentlige tjenester.

Dette er et angrep på det norske folkestyret, Grunnloven og demokratiet!

Informasjon om TTIP:

 • EU og USA forhandler i stor stil bak lukkede dører om frihandelsavtalen TTIP, der Norge er en pådrivende part.
 • TTIP handler om store selskapers ønsker om å forme vår politikk. TTIP gir store selskaper rett til å saksøke stater for lovverk som skader deres “fremtidige profitt”, som arbeidsrettigheter (i Norge handler det om arbeidsmiljøloven som vil svekkes med TTIP, i verste fall vil AML forsvinne for alltid), miljølovgivning og forbrukerbeskyttelse. Selskapers rett til dette heter: “investor-stat-tvisteløsning"! Profitt hos de store selskapene vil gå foran dine livsvilkår som helse, sykehus, mat, jordbruk, rent drikkevann m.m. (Nestle som er stort i oljefondet har jo sagt: ”Det er ingen menneskerett + ha rent vann”.) Hva vil det bety for vårt land? Mulighetene er da veldig store for at vi ikke vil få den tilgangen til rent vann lenger, slik vi har det i dag.
 • Å harmonisere lover og regler betyr å gjøre lovverket likt, og i TTIP vil det svakeste lovverket i USA danne grunnlaget for politikken i EU, og omvendt. Næringslivsregulering blir angrepet både i USA og EU. Businesslobbygrupper samarbeider på tvers av Atlanteren slik at amerikanske grupper vil svekke europeisk regulering, og europeiske grupper vil svekke amerikanske reguleringer.
 • Alle er forpliktet til å si ifra til “rådgivningsgruppen" (lobbyrådet for store selskaper med makt) når de skal lage nye lover og regler i sitt hjemland. Landene kan ikke iverksette lovene før selskapene har godtatt den, slik at politikken passer dem, og at de får profitten.
 • TTIP vil ikke gi økonomisk vekst og flere anstendige arbeidsplasser. Blir TTIP en realitet og tar styringen over politikken i Europa, blir Norge også berørt, via EØS. Nye EU-direktiver kommer til Norge gjennom EØS, og da er Norge nødt å forholde seg til dem.

Både i USA og Europa er motstanden stor mot frihandelsavtalene. Det er daglig store demonstrasjoner, men det får det norske folk vite lite om, da mediene er svært tilbakeholdne rundt TISA/TTIP.

Konklusjonen: TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), frihandelsavtalen mellom USA og EU, gir store multinasjonaleselskaper rett til å saksøke stater for lovverk som skader fremtidig profitt. Med profitt menes at profitt hos de store selskapene da vil gå foran dine livsvilkår som helse/sykehus, mat/jordbruk, rent drikkevann m.m. Gjennom EØS-avtalen vil TTIP bli innført i Norge, enten vi vil eller ikke. Men vår regjering er en aktiv pådriver, i all hemmelighet, for å få TTIP på plass i vårt land!

Våre folkevalgte har glemt at de er valgt for å tjene folket! Over 2 millioner europeere har til nå sagt NEI. I USA demonstrerer også folket mot TTIP-avtalen.

Er det ikke på tide det norske folk begynner å røre på seg og si NEI til rasering av Norge, demokratiet og Grunnloven?

No comments:

Post a Comment