Jun 12, 2016

Vi må slåss sammen for folkestyre og demokrati


Gambler den sittende regjeringen med skolen, helsetjenestene og eldreomsorgen vår? Forhandlingene av TISA-avtalen preges i stor grad av hemmelighold. Mange har ikke en gang hørt om avtalen. Men motstanden øker og stadig flere engasjerer seg. Jo mer de folkevalgte forsøker å holde den udemokratiske TISA-avtalen under radaren, jo mer synlig blir motstanden! Videoen er fra 1. mai toget i Oslo 2016. Seksjonen var en av de lengste i hele toget!

Det meste av det vi vet om den udemokratiske TISA-avtalen vet vi fra lekkasjer. Handelsbyråkrater forhandler på Norges vegne. I tillegg er store private selskaper sterkt involvert i forhandlingene. Det hele foregår i stillhet bak vår rygg. Selv ikke Stortingspolitikerne våre vet hva som skjer. Det forhandles om å privatisere offentlige tjenester. Og ikke minst jobbes det for å innskrenke det politiske handlingsrommet. Med andre ord vil TISA kunne komme til å gi norske politikere og norske velgere mindre innflytelse over Norge. Er det et demokrati verdig?

Det er et mål å holde kunnskapen om TISA på et lavt nivå i befolkningen. Den tidligere handelsrepresentanten for Obama, Ron Kirk har vært veldig klar på hvorfor han er i mot offentliggjøring av TISA-tekstene. Han sa til NY Times 2.6.2013, at: "Det å offentliggjøre ville reise en så stor opposisjon at det ville bli umulig å undertegne avtalen"

Faren med TISA-avtalen er at den kan komme til å binde opp og privatiserte tjenester for all framtid. Avtalens frys- og skralleklausuler vil sørge for det. Det vil si at en ikke kan lage "nye hindre for tjenester". I praksis betyr det at privatisering blir irreversibel og at fremtidige folkevalgte ikke kan endre på inngåtte avtaler. Målet med TISA ser ut til å være at markedskreftene skal være rådende, uten det som anses som plagsom offentlig kontroll.

Fellesordninger som den skandinaviske velferdsmodellen bygger på er truet. På sikt kan TISA komme til å avskaffe store deler av den norske velferdsstaten til fordel for et system som kun baserer seg på private ordninger. Der resultatet kan bli at stadig flere kommunale tjenester legges ut på anbud. Og en skal ikke bare konkurrere selskap i mellom her hjemme, men også i konkurranse med store internasjonale aktører. Derfor er det er grunn til å være engstelig. Blir vi med i TISA har vi ingen retrettmuligheter! Ønsker vi virkelig en avtale som vil svekke det norske folkestyret?

En TISA-avtale vil også være et svik mot kommende generasjoner. Det er de som virkelig vil kjenne effektene av avtalen på kroppen. Vi har ingen rett til å ta fra dem muligheten til å forme sin egen framtid. Lokalt folkestyre har en egenverdi i seg selv. Selvråderett bidrar til eierskap over eget liv.

En TISA-avtale vil også være et svik mot utviklingsland fordi den vil ta fra dem muligheten til å utvikle sitt eget tjenestemarked. Handel må forgå på en måte som styrker arbeiderrettigheter og ikke minst beskytter klima og miljø. Handel må organiseres på en måte som sikrer bærekraftig vekst og sosial rettferdighet. Vi er ikke tjent med at multinasjonale selskaper og markedskrefter skal bestemme stadig mer over våre livsvilkår.

Video og foto: Martin Johannessen

1 comment: