Aug 27, 2015

Utfordring til lokalpartiene


 Foto: Kristin Brenna

Dette er en gjesteblogg skrevet av Hildur Straume - Fylkesleder Hordaland Nei til EU og Toril Mongstad - Nestleder/styresekretær Hordaland Nei til EU. Innlegget sto første gang på trykk i Bergensavisen 24.08.2015. Folkeaksjonen mot TISA oppfordrer folk landet rundt til å ta lignende initiativ i sine kommuner!


Utfordring til lokalpartiene - Ta opp i kommunestyrene forslag som kritiserer regjeringas arbeid med TISA (Trade in Services Agreement) og forslaget til bilaterale investeringsavtaler (BITs),


Regjeringa forhandler nå om en avtale for handel med tjenester, TISA (Trade in Services Agreement). Tidligere ble slike forhandlinger ført innafor WTO, men flertallet av U-land satte en stopper for de mest ytterliggående liberaliseringstiltakene. Nå føres forhandlingene mellom 50 av de rikeste landenei verden, bl.a. alle EU-landene, USA, Japan, Canada og Australia. De vil prøve å få til en avtale som ikke tar hensyn til interessene til de fleste u-landene, og heller ikke til folk flest i de rike landene. Resultatene av forhandlingene om TISA kan overstyre norske helse- og sosialtjenester, miljø og ressurspolitikken, kulturpolitikken, utdanningspolitikken, barnehagepolitikk, ja så godt som alle områder der tjenester etterspørres. Det som er vedtatt konkurranseutsatt, skal aldri kunne reverseres.

Forhandlingene om TISA er hemmelige for folk flest, mens lobbyister og næringsinteresser har fullt innsyn i og stor innvirkning på avtalene. Det omfattende hemmeligholdet er en stor trussel for demokratiet. Regjeringa har også fremmet forslag om å inngå bilaterale investeringsavtaler (BITs), der de går inn forsåkalte Investor-stat tvisteløsninger (ISDS) som vil gjøre det mulig for transnasjonale selskap å saksøke Norge eller andre stater internasjonalt - hvis de finner at politiske vedtak endrer betingelsene for avkastning på investeringer. Det kan f.eks. være kommunale vedtak knyttet til miljøet. Høringsfristen er satt til 13. august noe som vil gjøre det vanskelig for mange kommuner å behandle forslaget politisk innen fristen. (Fristen er utsatt til 14. september, min kommentar)

Høringen er åpen og du kan sende inn høringssvar ved å følge denne lenken.

Det vil også få stor betydning for oss at EU og USA forhandler om en handels- og investeringsavtale TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Denne avtalen vil langt på vei innføres i Norge siden vi er medlem i EØS, uten at vi har innvirkning på innholdet.Også disse forhandlingene er i all hovedsak hemmelige, men fra lekkasjer vet vi at krav til produkter og retningslinjer for produksjon skal harmoniseres. Da skal det svakeste lovverket danne grunnlaget. Det blir også lagt opp til en investor-stat-tvisteløsningsmekanisme av samme type som den regjeringen vil ha i de bilaterale avtalene. Det er vanskelig å se at TTIP vil gi vekst og nye arbeidsplasser.

Alle disse sakene har stor betydning for lokaldemokratiet. De vil berøre og styre mange innenrikspolitiske saker der kommunene i dag har handlefrihet.

Nei til EU i Hordaland er kjent med at det i noen kommunestyrer er fremmet forslag som kritiserer og stiller spørsmål ved regjeringas arbeid med TISA og BITs. Vi syns det ville være flott om slike forslag blir fremmet i mange kommuner. Vi utfordrer derfor lokalpartier som deler denne oppfatningen om så snart som mulig å fremme slike forslag i sin kommune eller fylkeskommune, gjerne som felles forslag fra flere parti.


Hildur Straume - Fylkesleder Hordaland Nei til EU og Toril Mongstad - Nestleder/ styresekretær Hordaland Nei til EU.


I tillegg til innlegget sendte de ut en interpellasjon til utvalgte lokale partilag i samtlige kommuner i Hordaland. Der skrev de blant annet om TISA (Trade in Services Agreement):

Sjølv om forhandlingane er hemmelege, veit me nok frå lekkasjar og enkelte ytringar som har kome fram, at denne avtalen vil slå beina under mykje av det handlingsrommet som kommune/fylkeskommune har i dag. Og det vil ikkje berre leggja styringa av nær sagt alle tenester, til nasjonalt hald, men endå verre, til internasjonalt hald.

Dette meinar me er eit svært viktig tema å diskutera både no i valkampen og ikkje minst vidare utover 2015 og 2016. Saka er ei hastesak, me veit at det som kjem inn i TISA aldri kan takast ut derfrå seinare.

Me tillet oss derfor å senda vedlagt oppmoding til aktuelle parti i Hordaland, og vonar inderleg at dette vert teke vidare til dei respektive styringsorgana. Idèen har me teke frå Rødt og SV i Nøtterøy kommune og sendt med deira interpellasjon som eit forslag det går an å ta utgangspunkt i.


Folkeaksjonen mot TISA oppfordrer andre kommuner i Norge til å ta lignende initiativ!


No comments:

Post a Comment